Keiji Uematsu
“Cutting‐Axis・Latitude・Longitude” Yumiko Chiba Associates viewing room shinjuku

[Installation view]

■Solo Exhibition
“Cutting‐Axis・Latitude・Longitude”
Yumiko Chiba Associates viewing room shinjuku, (Tokyo)
May 11 – June 18, 2013

artist: Keiji Uematsu