Norio Imai
“It Begins with White” Yumiko Chiba Associates viewing room shinjuku

[Installation view]

■Solo Exhibition
“It Begins with White”
Yumiko Chiba Associates viewing room shinjuku, (Tokyo)
May 17 – June 14, 2014

artist: Norio Imai