Jiro Takamatsu, Keiji Uematsu
“artevida: corpo [body] ” Casa Franca Brasil

[Installation view]

■Group Exhibition
“artevida: corpo [body] ”
Casa Franca Brasil(Rio de Janeiro)
June 28 – September 21, 2014

artist: Jiro Takamatsu, Keiji Uematsu